Συμφωνία για Συσκευές Δανεισμού

Συμφωνία για Συσκευές Δανεισμού

1. Γενικοί Όροι

"Πελάτης" είναι το πρόσωπο που υπογράφει αυτή τη συμφωνία και ο οποίος δικαιούται να χρησιμοποιήσει, την συσκευή δανεισμού («Συσκευή») που παρέχεται σε αυτόν / αυτήν από την MTN σε περιπτώσεις όπου έχει υποβάλει τη δική του συσκευή στο κέντρο επισκευών της ΜΤΝ και για την οποία επισκευή έχει υπογράψει  αναφορά βλάβης.

Οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας ( "η Συμφωνία") σχετίζονται με τη Συσκευή  για όλη τη χρονική διάρκεια κατοχής της από τον Πελάτη. Σε κάθε περίπτωση η MTN είναι και παραμένει να είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης της Συσκευής.

Παραλαμβάνοντας τη Συσκευή, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι αυτός / αυτή έχει διαβάσει και κατανοήσει τους όρους  της Συμφωνίας και συμφωνεί να δεσμεύεται από αυτούς. MTN διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του Πελάτη ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εάν ο Πελάτης έχει παράσχει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή έχει παραβιάσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Οι παρόντες όροι της Συμφωνίας ισχύουν συμπληρωματικά των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για προϊόντα και/ ή υπηρεσίες που προσφέρονται από την ΜΤΝ και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΜΤΝ.

Η παρούσα Συμφωνία Δανεισμού ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2. Δικαιούχοι

Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης πρέπει να έχει την νόμιμη ηλικία για δικαιοπραξία (18 ετών) και να διαμένει μόνιμα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δικαιούχοι να παραλάβουν Συσκευή είναι τα άτομα που έχουν υπογράψει οποιοδήποτε πλάνο συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας (ΜΤΝ Pay Monthly)  με την ΜΤΝ. Για Πελάτες που δεν είναι συνδρομητές της ΜΤΝ και/ή Πελάτες συνδρομητές προπληρωμένης τηλεφωνίας (ΜΤΝ PayAsYouGo) απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προσκομίσουν μια έγκυρη πιστωτική κάρτα με πιστωτικό όριο ίσο ή μεγαλύτερο από την τιμή της Συσκευής και την πολιτική τους ταυτότητα κατά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας.

Η Συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε χρήστη, εκτός από τον Πελάτη. Σε κάθε περίπτωση που τυχόν συμβεί κάποια ζημιά θα είναι η ευθύνη του Πελάτη ο οποίος υπέγραψε τη παρούσα Συμφωνία. Η Συσκευή δεν μπορεί να υπομισθωθεί σε άλλο τρίτο πρόσωπο από τον Πελάτη.

3. Χρήση της Συσκευής από τον Πελάτη

Ο Πελάτης δεν μπορεί να εκτελέσει παράνομες δραστηριότητες ή να προκαλέσει ζημιά στην Συσκευή, καθώς και να κάνει χρήση της Συσκευής για τον οποιοδήποτε παράνομο σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση της Συσκευής που μπορεί να βλάψει το καλό όνομα της MTN [ή το όνομα της κατασκευάστριας εταιρείας της Συσκευής], δίνει στην MTN το δικαίωμα να καταγγείλει αυτομάτως τη παρούσα Συμφωνία με άμεση ισχύ και αξίωση για αποζημίωση των ζημιών που τυχόν καταβλήθηκαν από τη ΜΤΝ.

Ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για κάθε αδίκημα που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου που είχε στην κατοχή του τη Συσκευή όπως εάν ο Πελάτης ήταν ο ιδιοκτήτης της Συσκευής.

 

 

4. Προσωπικά Δεδομένα

Μετά από αίτημα της Αστυνομίας ή οποιασδήποτε επίσημης ή διοικητικής αρχής, η ΜΤΝ μπορεί να μεταφέρει τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη. Η οποιαδήποτε μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων  θα γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα διατάγματα που προνοούν για την προστασία προσωπικών δεδομένων με βάση πάντοτε την εκάστοτε σε ισχύ Νομοθεσία.

Κατά τη στιγμή της υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας δανεισμού Συσκευής, ο Πελάτης θα πρέπει να ελέγξει την κατάσταση της Συσκευής και να συμπληρώσει την φόρμα/αίτηση "Κατάσταση παράδοσης της Συσκευής / Αναφορά  Βλάβης καταχωρώντας τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία.

Ο Πελάτης κατά την επιστροφή της Συσκευής υποχρεούται να διασφαλίζει ότι η Συσκευή δεν περιλαμβάνει και /ή είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε στοιχεία /πληροφορίες τα οποία/οι οποίες λογίζονται προσωπικά δεδομένα τέτοια όπως δεδομένα επαφών, φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα ή και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία αφορούν πρόσωπο άλλο από την ΜΤΝ.

Ο Πελάτης οφείλει να επαναφέρει την Συσκευή στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις, πριν να επιστρέψει τη Συσκευή πίσω στην ΜΤΝ και να αφαιρέσει, εάν υπάρχει, την κάρτα μνήμης (memory card). Προτού προβεί στην επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων πρέπει να αφαιρεθεί η υπηρεσία  "Find My i-Phone" από όλες της Apple συσκευές, για όλες τις συσκευές Android με λειτουργικό σύστημα 5.1 ή νεότερη έκδοση, ο πελάτης πρέπει να καταργήσει το λογαριασμό Google προτού εκτελέσει επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.  Στην ιστοσελίδα της ΜΤΝ υπάρχουν αναρτημένες οδηγίες όπως και σύνδεσμοι αντιστοίχως της κατασκευάστριας εταιρείας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Η ΜΤΝ δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν πράξει και/ή αμελήσει να τηρήσει τις υποχρεώσεις του με βάση την παρούσα Συμφωνία αναφορικά με τα προσωπικά του δεδομένα. 

5. Απώλεια, ζημιές, καταστροφή της Συσκευής

Στην περίπτωση που η Συσκευή απωλεσθεί  και/ή κλαπεί, ο Πελάτης θα πρέπει αμέσως να ενημερώσει την MTN. Σε περίπτωση που δεν ενημερώσει την ΜΤΝ θα είναι υπεύθυνος για όλες τις δαπάνες που συνδέονται με  οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες. Η MTN σε περίπτωση κλοπής και/ή απώλειας θα ενημερώσει την Αστυνομία δηλώνοντας την συγκεκριμένη Συσκευή ως απολεσθείσα ή κλαπείσα με αποτέλεσμα η Συσκευή να τοποθετείτε στην μαύρη λίστα και να τίθεται εκτός λειτουργίας. Σε περίπτωση που τοποθετηθεί  οποιαδήποτε κάρτα SIM στην συγκεκριμένη συσκευή μετά την καταγγελία για κλοπή η απώλεια  ο πάροχος στον οποίο ανήκει η συγκεκριμένη κάρτα SIM θα ενημερωθεί  και αντίστοιχα θα ενημερώσει την Αστυνομία.

Αν κατά τη διάρκεια της περιόδου δανεισμού η Συσκευή παρουσιάσει πρόβλημα ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την ΜΤΝ. Αποκλειστικά η ΜΤΝ και/ή οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της επιτρέπεται να προβούν στις οποιεσδήποτε διορθώσεις και/ή επισκευή της Συσκευής. Το κόστος επισκευών που τυχόν πραγματοποιήθηκε από τον Πελάτη, δεν θα επιστρέφεται στον τελευταίο από την ΜΤΝ.

Ο Πελάτης πρέπει να επιστρέψει τη Συσκευή σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΜΤΝ στην ίδια κατάσταση την οποία του παραδόθηκε και να έχει επαναφέρει την Συσκευή στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις διαφορετικά ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα επισκευής που θα  προκύψουν από τις ζημιές. Σε κάθε περίπτωση το κόστος ζημιών που θα οφείλει να πληρώσει ο Πελάτης στην ΜΤΝ δεν θα ξεπερνά το ποσό που αναγράφεται στην αναφορά βλάβης το οποίο έχει αποδεχτεί με την υπογραφή του.

 

Ο Πελάτης πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που θα ειδοποιηθεί από την ΜΤΝ ότι η αρχική συσκευή του είναι έτοιμη για παραλαβή να επιστρέψει την Συσκευή δανεισμού πίσω στην ΜΤΝ. Σε περίπτωση που αμελήσει και/ή δεν το πράξει για οποιοδήποτε λόγο εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος η ΜΤΝ θα  χρεώσει τον Πελάτη στο επόμενο μηνιαίο τιμολόγιο το ποσό της Συσκευής το οποίο αναγράφεται στην αναφορά βλάβης την οποία έχει υπογράψει.