Εγγύηση Συσκευής

Εγγύηση

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του πελάτη κατά την MTN και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της MTN έναντι του πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του προϊόντος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου. Η ΜΤΝ σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχαία, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά, έξοδα ή δαπάνες. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτή την περιορισμένη εγγύηση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της MTN.

1. Με βάση την ερμηνεία για την νομική εγγύηση στο Ν.7(Ι)/2000 «εγγύηση σημαίνει κάθε ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους του πωλητή ή του παραγωγού προς τον καταναλωτή, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, για επιστροφή του καταβληθέντος τμήματος, ή για αντικατάσταση, επισκευή ή φροντίδα και οιονδήποτε τρόπο του καταναλωτικού αγαθού σε περίπτωση που το καταναλωτικό αγαθό δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση».

2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι 12 ή 24 μήνες σύμφωνα με την οδηγία του κατασκευαστή και σε καμία περίπτωση μικρότερη από 12 μήνες και ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης αγόρασε το προϊόν. Στην περίπτωση που η διάρκεια εγγύησης του κατασκευαστή είναι μικρότερη από 24 μήνες, η εγγύηση θα παρατείνεται από την ΜΤΝ για τόσο χρονικό διάστημα ώστε η τελική διάρκεια εγγύησης να ισούται με 24 μήνες. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της 24μηνης περιόδου. Προκειμένου να ισχύσει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση, ο πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος και να παραδώσει το προϊόν στην MTN.

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η MTN επισκευάζει ή αντικαθιστά δωρεάν το ελαττωματικό προϊόν κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η MTN θα επιστρέφει το επισκευασμένο προϊόν ή άλλο προϊόν στον πελάτη σε λειτουργήσιμη κατάσταση. Στην περίπτωση της επισκευής θα αλλάζεται το ελαττωματικό εξάρτημα. Εξαρτήματα νοούνται όλα τα μέρη του προϊόντος συμπεριλαμβανομένης και της κύριας πλακέτας (μηχανής) αυτού. Όλα τα υλικά ή άλλος εξοπλισμός ο οποίος έχει αντικατασταθεί θα αποτελεί ιδιοκτησία της MTN.

4. Με βάση το άρθρο 7(3) Ν.7(Ι)2000 «μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου, η έλλειψη συμμόρφωσης, η οποία εκδηλώνεται εντός έξι μηνών από την παράδοση του αγαθού, τεκμαίρεται ότι υφίσταται κατά την παράδοση, εκτός εάν το τεκμήριο αυτό είναι ασυμβίβαστο με τη φύση του αγαθού ή τη φύση της έλλειψης συμμόρφωσης»

5. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται εφόσον:
i. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του κατασκευαστή, έκθεση σε υγρασία, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή ή επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών.
ii. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ατύχημα
iii. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από φυσική φθορά
iv. ο σειριακός αριθμός του προϊόντος, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός ΙΜΕΙ, έχουν αποσυρθεί, σβηστεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι,
v. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδέθηκε με εξάρτημα που δεν αρμόζει στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής,
vi. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από αλλαγές στο λογισμικό του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο άτομο,
vii. το ελάττωμα οφείλεται σε αρχείο ή πρόγραμμα , που τοποθετήθηκε στην εσωτερική ή εξωτερική μνήμη της συσκευής,
viii. το προϊόν δεν ελεγχθεί από το τεχνικό τμήμα της MTN ώστε να διαπιστωθεί και επιβεβαιωθεί το ελάττωμα της συσκευής.
Νοείται ότι οι παραπάνω λόγοι αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Ο κατασκευαστής του προϊόντος δύναται να αποκλείσει και άλλες συνθήκες κάτω από τις οποίες η εγγύηση δεν θα ισχύει.

6. Για τυχόν προβλήματα της συσκευής που αναφέρονται ανωτέρω, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την επισκευή τους. Οφείλει μόνο να ενημερώσει τον πελάτη και να ζητήσει έγκριση για επιπλέον χρέωση.

7. Σε περίπτωση που η ελαττωματική συσκευή βρίσκεται ημερολογιακά εκτός εγγύησης, ή δεν έχει αγοραστεί από την MTN και το κόστος επιδιόρθωσης της δεν υπερβαίνει την αξία των €60 (συμπ. Φ.Π.Α), δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση του πελάτη για την επισκευή της, ανεξαρτήτως της σημερινής τιμής του προϊόντος.

8. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση για επιδιορθώσεις που αφορούν βλάβες οι οποίες προήλθαν από υγρασία και η επιδιόρθωση έχει γίνει κατόπιν επιθυμίας του πελάτη.

9. Η Εταιρεία MTN δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν, ολική ή μερική απώλεια προσωπικών δεδομένων κατά την διάρκεια της επιδιόρθωσης της συσκευής. Αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη προσωπικών δεδομένων τα οποία βρίσκονται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή, έχει μόνο ο νόμιμος χρήστης του προϊόντος. Επίσης η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την μερική ή ολική απώλεια δεδομένων, η οποία μπορεί να οφείλεται σε ελάττωμα της ηλεκτρονικής συσκευής, είτε αυτό προήλθε από κατασκευαστικό λάθος (οπόταν είναι εντός εγγύησης), είτε από λάθος του χρήστη (οπόταν είναι εκτός εγγύησης).

10. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν προσέλθει εντός τριών μηνών να παραλάβει τα αντικείμενα που έχει προσκομίσει προς επιδιόρθωση, τότε η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη φύλαξη τους.

11. Τα προϊόντα της εταιρείας MTN καλύπτονται από εγγύηση είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από τον επίσημο αντιπρόσωπο στην Κύπρο, είτε από τον επίσημο αντιπρόσωπο εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

12. Όλα τα αναλώσιμα ή παρελκόμενα ενός προϊόντος π.χ. (φορτιστές, μπαταρίες, ακουστικά, τροφοδοτικά.) καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών.

13. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει για συσκευές, οι οποίες έχουν πωληθεί από την εταιρεία MTN. Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, είναι υποχρέωση του πελάτη να παραδώσει τη συσκευή σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης της εταιρείας MTN.


Επιστροφές – Αλλαγές Προϊόντων


Αποδεχόμαστε επιστροφές ή ανταλλαγές προϊόντων μέσα σε 14 μέρες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος δεδομένου ότι:
I. η συσκευή είναι σφραγισμένη από τον κατασκευαστή ή από το κατάστημα με ταινία ασφαλείας ΜΤΝ. Για κανένα λόγο δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί ή ανοιχθεί.
II. η επιστροφή συνοδεύεται με την αυθεντική απόδειξη αγοράς του προϊόντος
IΙΙ. αλλαγές ή επιστροφές δεν γίνονται αποδεκτές  σε εργατικά ή/και εγκατάσταση υπηρεσιών, κάρτες χρόνου ομιλίας, αναλώσιμα προϊόντα όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά DVD’s και κάρτες μνήμης, τίτλοι παιχνιδιών και λογισμικά

Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει ή να αλλάξει κάποιο προϊόν δεδομένου ότι υφίστανται οι άνωθεν προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα του δικτύου της ΜΤΝ.

Παρακαλούμε όπως αφαιρούνται όλα τα προσωπικά δεδομένα (ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ασύρματα δεδομένα, ηχογραφήσεις, βιντεογραφήσεις ή DVD’s). Η ΜΤΝ δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε προσωπικά δεδομένα που είναι μέσα στο επιστρεφόμενο προϊόν ή στο προϊόν για ανταλλαγή και δεν προσφέρει καμία εγγύηση για την διατήρηση των δεδομένων ( προσωπικών ή μη) κατά την επιστροφή, ανταλλαγή, επισκευή προϊόντων.